Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

aktualności

Mili Rodzice dzieci nowoprzyjętych! Informujemy, że akcja adaptacyjna dla nowych Jagódek odbywać się będzie: 23 - 27 czerwca - w godzinach 10.00 - 11.30 18 - 28 sierpnia - w godzinach 10.30 - 12.00   zobacz całość

 Ministerstwo Środowiska odpowiadając na potrzeby dzieci i ich rodziców przygotowało darmową grę "Posegreguj śmieci" na smartfony i tablety, dzięki której dzieci dowiadują sie jak segregować odpady, a dodatkowo uczą się ... zobacz całość

Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

Przedszkole 178

ul. Londyńska 10

03-921 Warszawa

Tel / fax. 617-64-01

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

Wszystkich zainteresowanych  "Kolorowa Krainą" zapraszamy każdego dnia w godzinach pracy przedszkola do zapoznania się z placówką.

 

 

Zasady ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

- dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),

- dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)

zamieszkałe w Warszawie, które nie kontynuują nauki w dotychczasowej placówce.

 

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

 

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

 

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

1)    wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka

2)   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

1)    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

2)   wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

3)   informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

Wypełniony wniosek:

1)    podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

2)   podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

3)   za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

4)   rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu wskazanej na liście preferencji.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna:

- przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.