Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

aktualności

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców  do udziału w konkursie pt. ... zobacz całość

Szanowni Państwo, Informujemy, że zostały założone konta dla rodziców w systemie iPrzedszkole, służącym do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. ... zobacz całość

Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

Przedszkole 178

ul. Londyńska 10

03-921 Warszawa

Tel / fax. 617-64-01

Koncepcja pracy i Program


Nasze przedszkole pracuje zgodnie z założeniami nowej PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO którą znajdą Państwo na stronie MEN www.men.gov.pl/images/wychowanie_przedszkolne/Strony 3-8 zal 1.pdf

 

KONCEPCJA PRACY

NA LATA 2014 - 2019

 

Koncepcja pracy każdej placówki oświatowej jest opracowywana przez Dyrektora i zatwierdzana do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Jej celem jest wytyczenie głównych zadań do realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej bazującej na zasobach placówki i możliwościach organizacyjnych

 

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

„Kolorowa Kraina” promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność w różnych sferach rozwoju

 

 

 

 

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

Zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój osobowościowy z zachowaniem bezpiecznych warunków do poznawania, przeżywania i doświadczania

 

 

Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej organizując optymalne warunki do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku i relaksacji

 

 

Organizujemy warunki do rozwijania przez dzieci zdolności twórczych poprzez propagowanie różnych form działalności i ekspresji

 

 

Podejmujemy działania mające na celu wsparcie i integrację rodziny wychowanków

 

 

Posiadamy wykształcona i kompetentną w swoich działaniach kadrę pedagogiczną i wpierający personel obsługi

 

 

 

 

 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

 • modelowanie, projektowanie i rozwijanie zdolności dziecka poprzez stosowanie kreatywnych metod pracy wyzwalających aktywność
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka jako punktu wyjściowego do stworzenia optymalnych warunków do zapewnienia jego wszechstronnego rozwoju
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez promocję oferty edukacyjnej

 

 

                                  

 

 

 

PLANOWANA TEMATYKA PRACY:

 

 

Tematem przewodnim są zabawy kreatywne, których przesłaniem jest planowe oddziaływanie na procesy umysłowe dzieci w celu nabycia przez nich nowych umiejętności.

 

 

 

 

 

 • W ROKU 2014/2015 – poświęcony aktywności ruchowej – regularnie prowadzone ćwiczenia ruchowe, elementy gimnastyki korekcyjnej, rytmika, zabawy taneczne, zajęcia ruchowe przy muzyce, aktywny udział w koncertach i warsztatach muzycznych, przeglądy taneczne dla dzieci z dzielnicy

 

 

 

 • W ROKU 2015/2016 – propozycje aktywności plastycznej z wykorzystaniem różnych technik i form, poznawanie sztuki i obiektów użyteczności publicznej z nią związanych

 

 

 

 • W ROKU 2016/2017 – opracowania dotyczące form wyrażania ekspresji, emocji, uczuć – drama, przedstawienia w wykonaniu samych dzieci, spektakle, poznawanie sztuki regionalnej i współczesnej

 

 

 

 • W ROKU 2017/2018 – poświęcony obserwacją, eksperymentom i doświadczeniom z różnych dziedzin życia: świat matematyki, przyrody ożywionej i nieożywionej z akcentami działalności ekologicznej

 

 

 

 • W ROKU 2018/2019 – zwrócenie uwagi na wzmocnienie odporności emocjonalnej; doskonalenie kontaktów interpersonalnych dziecka funkcjonującego w grupie rówieśniczej oraz w środowisku dorosłych

 

 

 

PROGRAMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

 OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 
„Nasze przedszkole autorzy: M Kwaśniewska, W Żaba-Żabińska
Program jest dostosowany do założeń nowej Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, a dzięki swej autorskiej koncepcji zyskał uznanie naszej kadry pedagogicznej oraz akceptację Dyrektora. Zakłada on wszechstronne wspomaganie rozwoju aktywności dzieci i podkreśla rolę nauczyciela, który powinien w swoich działaniach stymulować wszystkie sfery osobowości dziecka. Oczywiście zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.

 

Treści edukacyjne ujęte są w następujące obszary aktywności wraz z dodatkowymi kategoriami:

1. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA (To ja; Nasza rodzina, Nasza grupa, Nasza miejscowość,region; Jesteśmy Polakami, Polska w Europie)

2. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA (Potrafimy słuchać, Mówimy wyraźnie, Opowiadamy, Interesujemy sie książką, Przygotowujemy sie do nauki czytania)

3.  AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA (Nasze zabawy i zainteresow ania; Nasze zmysły; ćwiczymy pamięć i koncentracje; Rozwijamy myślenie; Nasza edukacja matematycz na; Poznajemy przyrodę; Poznajemy świat)

4.          AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA (W świecie sztuki - muzyka, plastyka, literatura i czasopisma, teatr i film; Kontakt z techniką; Jesteśmy artystami)

5.         AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA (Nasz rozwój fizyczny; Nasza sprawność ruchowa; Dbamy o nasze zdrowie; Żyjemy w zdrowym otoczeniu; Nasze bezpieczeństwo na codzień)

Jak zawsze trzeba pamiętać, że najważniejsze jest dobro dziecka, dlatego nie może ujmować zagadnień programowych jako treści obowiązkowych do realizacji , a tym samym do opanowania przez dzieci ponieważ zgodnie z założeniami zawartymi w Podstawie programowej:  „wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka musi być zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”

 

ZASADY PRACY DOBREGO NAUCZYCIELA

 1. Podstawą pracy z dzieckiem, a zatem i diagnozy jest wnikliwa obserwacja dziecka  połączona z dialogiem.
 2. Nigdy nie porównuj go do innych dzieci a jego osiągnięć do jakiejkolwiek średniej.
 3. Nie jest istotny moment zakończenia edukacji przedszkolnej, ale dynamika rozwoju jego umiejętności.
 4. Dojrzałość szkolna dziecka może być, albo nie być – to nauczyciel musi być świadomy i  dojrzały do umiejętnego organizowania procesu dydaktycznego, w którym biorą udział dzieci o zróżnicowanym poziomie i tempie rozwoju.
 5. Dziecko ma prawo się mylić, a błąd nie może być karany – ma być inspiracją do udoskonalania procesu edukacyjnego.
 6. Wyklucza się stosowanie jakichkolwiek ocen.

 

 Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Dzięki temu w naszej pracy dydaktyczno - wychowawczej stosujemy atrakcyjne formy i metody pracy opartych na:

·        różnorodnych zabawach

·        obserwacji i pokazie

·        działaniu

·        przekazie słownym

·        przykładzie osobistym

·        samodzielnych doświadczeniach dziecka

·        spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka

·        grach dydaktycznych

·        zajęciach  dramowych,

i innych działaniach rozwijających osobowość i umiejętności naszych wychowanków

 

 W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane są także:

- Program wychowawczy "Podróżując po Kolorowej Krainie ucze się być dobrym Polakiem"

- Program edukacji matematycznej "DZIECIĘCA MATEMATYKA" prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej

- projekt mgr M.Szeler "Wstępna adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych"

- projekt mgr M.Jachimek "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak dba o środowisko"

- projekt mgr D.Pięciak " Widzę, myślę, czuję"

- projekt mgr E.Lodoń "Kolorowa Kraina inspiracją aktywności plastycznej przedszkolaka"  

- projekt mgr A.Karbowskiej "Edukacja kulturalna przedszkolaka"

- projekt mgr L.Wawreczko "W zdrowym ciele zdrowy duch"

- programy profilaktyczne

 

STATUT PRZEDSZKOLA

Uchwała Nr 2/2013

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

&1

1.Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina” zwane dalej „Przedszkolem” jest  placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie, przy ul. Londyńskiej 10

3. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

                                        Przedszkole Nr 178 „Kolorowa Kraina”    

                  03-921 Warszawa, ul. Londyńska 10

 

Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy,

2) aktu założycielskiego,

3) niniejszego statutu

 

Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Rodziców może być nadane imię osoby ( osób, instytucji i organizacji ).

 Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący.

 

4)  Przedszkole funkcjonuje cały rok.

5) Przedszkole pracuje od godz. 6.30 do godz. 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku

6) Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

7) Czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na

     realizację podstawy programowej: od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Dzienny czas pracy Przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący nie krótszy niż 5 godzin dziennie na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

8) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

§ 2

1.  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a)  Miasto Stołeczne Warszawa

b)  rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu

2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych

4. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, a w poszczególnych grupach obowiązują szczegółowe rozkłady dnia uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci

5. Przedszkole na życzenie rodziców może zorganizować naukę religii. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych. Dzieci uczęszczają na zajęcia z religii na podstawie pisemnej deklaracji zgody rodziców

6. Zajęcia z  religii prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków. Dla mniejszej liczby wychowanków zajęcia są organizowane w grupie między oddziałowej

7. Dzieci po wyrażeniu zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w dwóch wybranych zajęciach dodatkowych z następujących propozycji: umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna, język obcy. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie kierunkowe do prowadzenia zajęć.

 Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

około 15 minut – 20 minut dla dzieci 3-letnich i 4-letnich

około 25 minut – 30 minut dla dzieci 5-letnich i 6-letnich

9. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w przedszkolu przez dyrektora na wniosek nauczyciela lub nauczycieli z zestawu albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola.

Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje kierunkowe.

Dyrektor placówki do dnia 15 czerwca podaje do wiadomości informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego.

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,

Do zadań przedszkola należy:

      a)        tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla dzieci i ich rodzin

      b)       zapewnienie dzieciom 5-letnim realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania szkolnego.

    c)        budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, wzmacnianie więzi rodzinnych,

    d)       wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy: zapewnienie równych szans rozwoju, umacnianie wiary we własne siły, i możliwości osiągania sukcesu

    e)       organizowanie różnorodnej aktywności dziecka : umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej, konstrukcyjnej opartej na zabawie,

    f)        kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

    g)       zapewnienie pro zdrowotnych warunków wychowania i opieki,

    h)       umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

    i)         wspomaganie rodziny/opiekunów w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole:

- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

- informowanie na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka,

- uzgadnianie wspólnie z rodzicami ( opiekunami ) kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu ,

- pomaganie dziecku w budowaniu własnego systemu wartości poprzez wprowadzanie wartości uniwersalnych tj. piękna, dobra, prawdy, miłości,

- kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w układach interpersonalnych

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3)   wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4)   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5)   wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6)   wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7)   wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem,

8)   wychowanie przez sztukę-muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9)   wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne,

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:

1)    zgodnie z arkuszem organizacyjnym  zatwierdzonym przez organ prowadzący, zapewnia pełną obsadę pedagogiczną i administracyjno – obsługową,

2)   organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny,

3)   tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych i terapeutycznych poprzez : aranżację sal wyzwalającą różnorodną aktywność dzieci, urządzenie gabinetów specjalistycznych ( logopedyczno – reedukacyjnych i terapeutycznych )

4)   prowadzi pracę pedagogiczną w oparciu o  podstawę programową, opracowanych na jej podstawie programach autorskich oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego

5) Nauczyciel – animator, terapeuta ma możliwość na bazie wspólnego programu określającego wspólną koncepcję pracy przedszkola, opracować program autorski uwzględniający zasady pedagogiczne oraz podstawy programowe.

6) Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są :

 a)    sytuacje wychowawczo – dydaktyczne: indywidualne, zespołowe i grupowe organizowane przez nauczyciela,

b)   zabawy dydaktyczne, ruchowe, badawcze, konstrukcyjne itp.

c)    zajęcia specjalistyczne: terapeutyczne, logopedyczne, reedukacyjne organizowane przez psychologa, logopedę, reedukatora ,

d)   wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne,

e)   zajęcia dodatkowe np. umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna, nauka języków obcych – prowadzone na życzenie rodziców i organizowane poza realizacją podstawy programowej

7.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych

8.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków,

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)wspieranie dziecka uzdolnionego,

f)podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

g)prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania. Dostosowaniu standardów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających sprostanie tym wymaganiom,

j)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

l)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 9. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:

                a. rodzicami,

 b. nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

 c. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi

 d. innymi przedszkolami,

 e. podmiotami działającymi na rzecz oświaty, rodziny, dzieci i młodzieży.

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek:

a. rodziców,

b. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia  specjalistyczne,

d. psychologa,

e. poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:

a)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b)porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

c)zajęć edukacyjnych dla rodziców.

12.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi,  wymaga zgody rodziców. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

13. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia zaburzeń lub dysfunkcji do momentu podjęcia nauki w szkole.

14.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

15.Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

Rozdział III

 Organy Przedszkola

 

§ 4

 

1.     Zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty organami przedszkola są :

 a.    Dyrektor Przedszkola

b.    Rada Pedagogiczna

c.    Rada Rodziców

2. Organy Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które muszą być zgodne z przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

 

Dyrektor Przedszkola:

 -  Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu,

- Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz. Jest kierownikiem dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i admin.

-  Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,

-  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,

-  Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania pro zdrowotne,

-  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,

-   Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

-   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

-   Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :

    zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

    występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

 -   Dyrektor przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

-   Dyrektor wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami ­­­prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny

-   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz pracowników w  przedszkolu, a także w czasie spacerów i wycieczek

-   Dyrektor zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku (ze zm. Dz. U. z 2013 roku, poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

 -   Dyrektor może stworzyć warunki do działania w Przedszkolu wolontariatu.

 

Zadania i obowiązki dyrektora:

-   Odpowiedzialny jest w szczególności:

·         za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki,

·   realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę,

·    tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,

·     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, inspirowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

  -    Opracowanie  na  każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,  który  przedstawia  Radzie  Pedagogicznej  i  Radzie  Rodziców w  terminie  do 15  września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

-  Przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,   

-  Prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycielki przedszkola,

- Dokonanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej trwa co najmniej 2 tygodnie,

- Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

- Przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

- Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy Przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

-  Powiadomienie dyrektora obwodowej szkoły o spełnieniu przez dziecko 6-letnie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,

-  Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.

- Kierowanie polityką kadrową przedszkola – zatrudnianie i zwalnianie  pracowników,

- Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną,

-  W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu -opracowanie przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania i wychowania,

- Dyrektor zatwierdza do realizacji programy wychowania przedszkolnego zgłoszone przez Radę Rodziców 

- Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

-  Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym  regulaminem,

-  Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z przepisami: dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacją,

 -  Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

 

Rada Pedagogiczna:

- Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia,

-  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

-  W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

 -  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

 -  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego, po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także w każdym semestrze zgodnie z  harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb,

-  Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Rodziców, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3  członków Rady Pedagogicznej,

-  W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Osoby biorące udział w zebraniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki

- Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków terminie i porządku zebrania,

-  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

- Zgłaszanie dyrektorowi propozycji programów wychowania przedszkolnego,

-  Współtworzenie, zatwierdzanie i opracowanie programów i planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

-  Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-  Podejmowanie uchwał w sprawie programów wychowawczo–dydaktycznych obowiązujących w przedszkolu,

-  Uchwalanie statutu placówki oraz przestawienie propozycji jego zmian,

-  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

-  Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,

-  Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny z ustawą,

-  Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

-  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,

-  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

-  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,

-  Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje na temat dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom,

- Rada Pedagogiczna powołuje spośród swoich członków zespół do rozstrzygnięcia spraw spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji,

  Rada Pedagogiczna opiniuje:

 -  Organizację pracy przedszkola,

 -  Projekt planu finansowego przedszkola,

 -  Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-  Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

-  W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może  dokonać zmian  w zestawie programów wychowania przedszkolnego,  z  tym że  zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego

 

Rada Rodziców:

-  Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

-  W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych wybranych w wyborach

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

-  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

·         wewnętrzną strukturę i tryb pracy

·   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych

-  Powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji inicjuje dyrektor

 -  Rada Rodziców może porozumieć się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych i ustalić zasady i zakres współpracy,

-  Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

Kompetencje Rady Rodziców:

 

-  Uczestniczy w  życiu  przedszkola  przyczyniając  się  do  podnoszenia  jakości  pracy i

    zaspokajania potrzeb dzieci,

 

-  Ma prawo wyrażać opinię na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór

   nad przedszkolem,

 

-   Uchwala regulamin Rady,

 

 

-  W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z do

    wolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady

    Rodziców,

 

-  Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem przedszkola i z Radą Pedagogiczną z wnioskami i

   opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

 

-  W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych

   efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu Rada Rodziców opiniuje program i harmo-

   nogram poprawy efektywności nauczania i wychowania,

 

-  Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

 

-  Ustala się możliwość swobodnego działania wszystkich wymienionych organów i podejmowa-

    nie przez nie decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w regulaminach,

 

-  Jednocześnie zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmo-

    wanych i planowanych działań i decyzji na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego

    z nich.

 

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor uwzględniając zakresy

    kompetencji tych organów,

 

4. Spory między organami przedszkola rozstrzygane są przez komisję pojednawczą. Komisję

    pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W

    jej skład wchodzą : po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Dy

    rektor jako jej przewodniczący (jeżeli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest

    stroną w konflikcie to powołany jest inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

  Strony prezentują jasne stanowiska komisji pojednawczej. Komisja ustala sposób głosowania

   rozwiązywanego problemu.

    W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego

    oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na życzenie 80% rodziców w grupie nie-

    zadowolonych z pracy nauczyciela, mają oni możliwość występowania do rady rodziców z

    wnioskiem o zgłoszenia nauczyciela do oceny,

 

 5. W Przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia

     i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogać

    cenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  przedszkola,

 

6. Podjęcie   działalności  w   Przedszkolu   przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga

    zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności

    oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Przedszkola

 

§ 5

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości,

 

Liczba oddziałów ogólnodostępnych wynosi 4

 

Liczba dzieci w oddziale tylko w uzasadnionych przypadkach może przekroczyć 25

 

Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 100

 

5. Przedszkole jest czterooddziałowe , a w razie potrzeb środowiska liczba oddziałów może

    ulec zmianie.

 

6. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwu  nauczycielom posia-

   dającym zgodne z przepisami kwalifikacje w tym zakresie, w zależności od czasu pracy od -

   działu i obowiązującego pensum nauczyciela.

 

7. W oddziale dla dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

8. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

9. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i

    jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w

    przedszkolu.

 

10. Podczas zajęć poza terenem przedszkola liczba osób dorosłych sprawujących opiekę i czu-

     wających nad bezpieczeństwem dzieci musi być adekwatna do ilości dzieci oraz warunków

     wycieczki lub spaceru.

 

W przypadku absencji nauczycieli dyrektor wyznacza zastępstwo, a w przypadku absencji

     dzieci poniżej 50% oddział zostaje podzielony.

 

12. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami/opiekunami:

a)    spotkania indywidualne, zespołowe, grupowe z nauczycielami oraz z różnymi specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców,

b)   zajęcia otwarte i warsztaty, podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców/ opiekunów,

c)    uroczystości, imprezy artystyczno – rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym.

 

13. Nauczyciele i rodzice zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływa-

     nia wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju

 

 

§ 6

 

Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą przez cały rok.

     Szczegółową   organizację   wychowania,  nauczania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym

     określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

 

2.  Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ

     prowadzący Przedszkole w terminie do dnia 30 maja danego roku,

 

3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności :

    - liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

    - dzienny czas pracy Przedszkola,

    - liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, pracowników obsługi oraz liczę stano-

      wisk kierowniczych,

    - ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ pro-

       wadzący,

    - liczbę miejsc w przedszkolu,

    - czas realizacji podstawy programowej,

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych

 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono  opiekę  nad  danym

    oddziałem  ustala  szczegółowy  rozkład  dnia, z  uwzględnieniem  potrzeb i  zainteresowań

    dzieci oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów

 

6. Przedszkole  funkcjonuje  przez  cały rok szkolny, z  wyjątkiem  przerw  ustalonych przez

    organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej,

 

7.  Dniami wolnymi od pracy w przedszkolu są dni ustawowo wolne od pracy,

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

- sale zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, salę zabaw

- kuchnię

- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

- szatnię dla dzieci i personelu

- gabinet logopedyczno-psychologiczny

 

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku,

 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie,

 

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej,

 

§ 7

 

1.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców:

                    - opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują

                       rodzice /prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zapewniające

                       dziecku pełne bezpieczeństwo,

                     - pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego oso

                       by wskazanej przez rodziców,

           - dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem

              dokumentu tożsamości,

  -  rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbie   

     ranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

      -  rodzice/opiekunowie prawni przejmują opiekę i pełną odpowiedzialność od   

          momentu nawiązania kontaktu wzrokowego z dzieckiem.

                    -  dyrektor nie jest zobowiązany powierzyć dziecko, innej osobie niż rodzic,

                         opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru

                    -  osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,

                    -  do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. O chorobie dziecka rodzice  

                         mają obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału ,

                    -  nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom/ prawnym opiekunom  stan

                        dziecka wskazujący na chorobę,

 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub w każdym

    innym czasie pracy placówki,

 

3. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej

   liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było

   zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie,

 

4. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz. 17.30

§ 8

 

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

 

1)    100% kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym :

a)    śniadanie  — 25% stawki

b)   obiad  — 50% stawki

c)    podwieczorek  — 25% stawki

 

2)   Dzienną stawkę żywieniową w oparciu o wytyczne Zarządzenia Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy ustala w wyniku kalkulacji dyrektor i  kierownik gospodarczy przedszkola,

 

3)   Opłatę za świadczone usługi z zakresu wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi,

    wykraczającą poza zakres świadczeń objętych podstawą programową wychowania

    przedszkolnego, w wysokości zgodnej z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 02

    września 2013 roku)

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie  z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,

 

Kryteria i zasady określające obniżanie i niepobieranie opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje Uchwała Nr XXXII/744/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku

 

Termin uiszczenia odpłatności za przedszkole ustala dyrektor. Opłaty są wnoszone do kie-

     rownika gospodarczego na kwitariusze przychodowo – ewidencyjne i przechowywane są na

     koncie dochodów wydzielonych,

 

Obsługę finansowo-księgową placówki prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

     Praga-Południe w zakresie objętym statutem Biura wraz ze sporządzaniem wszelkich

    dokumentów finansowych, w szczególności raportów, sprawozdań, bilansów, planów.

 

6. Opłaty za żywienie dzieci, personelu oraz z tytułu najmu pomieszczeń, darowizny gotówko-

    we i zajęć dodatkowych wchodzą w skład dochodów wydzielonych. Wpływy na konto  przyj-

    mowane są na kwitariusz K-104 lub KP.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni Pracownicy Przedszkola

 

§ 9

 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z

   dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2.    Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedy-

    rektora lub inne stanowisko kierownicze.

 

 

Zadania i obowiązki nauczyciela

 

-   Nauczyciel obowiązany jest:

·         rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz do niesienia natychmiastowej doraźnej pomocy,

·         wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

·         dążyć do własnego rozwoju osobowego,

·         kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności i szacunku dla każdego człowieka,

·         dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

 

-    Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

     za jakość i wyniki tej pracy.

 

-  Nauczyciel organizując swoją pracę kieruje się potrzebami i możliwościami rozwojowymi

   wychowanków oraz uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego w tym zakresie a w szczegól-

   ności :

 

a)    zapewnia warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, ich zdolności, zainteresowań, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

b)   wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

c)    otacza szczególną troską dzieci rozwijające się nieharmonijnie wymagające oddziaływania stymulacyjnego, kompensacyjnego i terapeutycznego i zaspakaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami

d)   w pracy wychowawczo – dydaktycznej współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,

e)   odpowiada za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

f)    nauczyciel w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

g)   nauczyciel obowiązany jest prowadzić obserwacje pedagogiczne oraz następującą dokumentację :

                   -  dziennik zajęć

-    miesięczne plany pracy,

-    arkusze obserwacji i diagnozowanie rozwoju dzieci,

-    plan współpracy z rodzicami.

          h)  wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dostosowanych do

              potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony,

i)  ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, 

j)  wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia dyrektorowi,

  

   -    Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi

        informację z Krajowego Rejestru Karnego

  

   -    Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za chybienia godności zawodu lub

         obowiązkom. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt

         osobowych nauczyciela. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie 3 lat, a w

         przypadku kary zwolnienia z pracy z zakazem wykonywania zawodu podlega zatarciu po

         upływie 6 lat. ,Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie

         ponownie ukarany terminy liczą się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego

         orzeczenia o ponownym ukaraniu.

         Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że

         przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się postępowanie dyscyplinarne, w

         związku z którym nastąpiło zawieszenie.

                              

    -   Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony :

    dyrektora przedszkola,

    rady pedagogicznej,

    opiekuna  - konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu,

    doradcy metodycznego,

    psychologa , logopedy,

    instytucji oświatowych,

    organu prowadzącego w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego.

 

    -   Nauczyciel otacza indywidualną  opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje

        stały kontakt z ich rodzicami w celu :

    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić,

    włączenia ich w działalność przedszkola.

 

    -   Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekra-

        czać 40 godzin/ tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić:

       zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi, czynności wynikające z zadań

       statutowych przedszkola, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,

       samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

   3.  W placówce zatrudnia się dodatkowo psychologa i logopedę świadczącego różne formy

        pomocy specjalistycznej na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

 

Zadania psychologa:

 

-  Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie po-

   tencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron,

 

-  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia od -

   powiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych,

   mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,

 

-  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wy-

   chowanków, rodziców i nauczycieli,

 

-  Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

    oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym,

 

-  Wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego,

 

-  Psycholog prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, czynności

    przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych  

    form zajęć,

 

Zadania logopedy:

 

-  Przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

 

-  Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy

    logopedycznej,

 

-  Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono

   nieprawidłowości w rozwoju mowy

-  Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy

    ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi grupę,

 

-  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

 

- Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji

   językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 

-  Wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu dydaktyczno-

   wychowawczego oraz programu rozwoju Przedszkola,

 

 

§ 10

 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym zadaniem

   jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie

   obiektu i jego otoczenia w porządku i czystości.

 

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wycho -

    wania dzieci.

 

 

Kierownik gospodarczy:

 

-  Wykonuje prace związane z całością administracyjno – gospodarczą w przedszkolu :

a)    sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

b)   zaopatrzenie przedszkola w żywność, sprzęt i środki czystości,

c)    załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego,

d)   nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

e)   sporządzanie jadłospisu,

f)    prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)   uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

h)   zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców,

i)     systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki, 

j)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

 

 

 

Kucharz obowiązany jest:

 

a)    przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

b)   przyjmowanie produktów z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

c)    prowadzenie magazynu podręcznego,

d)   bezpiecznie używanie powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

e)   branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

f)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

Pomoc kucharza obowiązana jest:

 

a)    pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b)   utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu, naczyń kuchennych i pomieszczeń magazynowych,

c)    załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów

d)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest :

 

a)    wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela danego oddziału,

b)   dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

c)    pomaganie dzieciom podczas posiłków,

d)   kontrolowanie czystości osobistej dzieci,

e)   utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

f)    dbanie o estetykę sali i zabawek,

g)   pomaganie nauczycielowi  w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć , zabaw, ćwiczeń i gier,

h)   czynnie uczestniczenie w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela,

i)     pomaganie nauczycielce podczas spacerów oraz przy ubieraniu, rozbieraniu dzieci,

j)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora

 

Woźna obowiązana jest:

 

a)    utrzymywanie w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,

b)   utrzymywanie w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,

c)    wykonywanie drobnych napraw sprzętu , ręczników itp.,

d)   zgłaszanie dyrektorowi usterek sprzętu oraz wyposażenia sali,

e)   estetycznie rozdawanie posiłków, zgodnie z normami i zasadami bhp.

f)    mycie naczyń po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU,

g)   rozkładanie i składanie leżaków w grupach najmłodszych ,

h)   wykonywanie prac pomocniczych przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

i)     pomaganie w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby

j)    uczestniczenie w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci,

k)   otwieranie i zamykanie przedszkola– programowanie alarmu przeciw włamaniowego

l)     wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

Dozorca obowiązany jest:

 

a)    nadzór nad całym obiektem,

b)   utrzymywanie czystości na powierzonym jego opiece terenie,

c)    pomaganie w zakupach produktów żywieniowych,

d)   wykonywanie prac organizacyjno-porządkowych,

e)   wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,

f)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola

 

 

Szatniarka obowiązana jest:

 

a)    otwieranie i zamykanie przedszkola,

b)   przyjmowanie dzieci w szatni, pilnowanie, aby osoby obce nie wchodziły do sal,

c)    utrzymywanie w idealnej czystości pomieszczeń powierzone jej opiece,

d)   pilnowanie pozostawionej w szatni przedszkola, odzieży dzieci i personelu,

e)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola,

 

Wszyscy pracownicy obowiązani są:

 

a)    regularnie i punktualnie przychodzić do pracy oraz podpisywać się na liście obecności,

b)   w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważna okolicznością należy zgłosić w miejscu pracy w ciągu 24 godzin,

c)    dokonywanie w określonym terminie badań kontrolnych,

d)   przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

e)   uczestniczenie w zebraniach, naradach i szkoleniach wewnętrznych,

f)    kulturalne i taktowne zachowanie w miejscu pracy

g)   bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci

 

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.

 

Rozdział VI

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 11

 

1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do

    wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem

    istniejących warunków lokalowych.

 

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 roku życia aż do podjęcia obowiązku szkolnego z

    zastrzeżeniem ustępu a:

         a) dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może

            uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w

            którym kończy 10 lat.

         b) dzieciom, które rozpoczną naukę szkolną zapewnia się co najmniej jeden rok pobytu

            w placówce wychowania przedszkolnego, która realizuje proces wychowania i kształ-

            cenia zgodnie z obowiązującą podstawą programową

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,

     które ukończyło 2,5 roku,

 

4.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podsta-

     wowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno

     Pedagogicznej,

 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych

     ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,  zapewnić regularne    

     uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz są obowiązani informowania w terminie do 30.09.

     każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o reali-

     zacji tego obowiązku.

 

6. Przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie

    jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

7. Okres rekrutacji dzieci na następny rok rozpoczyna się i kończy każdego roku w wyznaczo-

    nym przez władze m.st. Warszawy terminie. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem

    elektronicznego systemu ewidencji podań. Rodzic ma prawo do wniesienia odwołania od de-

    cyzji komisji za pośrednictwem dyrektora przedszkola do Komisji Odwoławczej przy Pre -

    zydencie m.st. Warszawy.

 

8. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

    Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci według kryteriów podstawo-

    wych oraz dodatkowych:

a)    dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca

b)   dziecko z rodzin zastępczych,

c)    dziecko rodziców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

d)   dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym

e)   dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

f)    dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz z rodzin objętych nadzorem kuratorskim,

g)   dziecko, którego rodzeństwo posiadające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

h)   dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola,

i)     dziecko posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,

j)    dziecko, którego tylko jedno z rodziców pracuje

k)   dzieci  5-letnie mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego

 

9. Dyrektor w  porozumieniu  z  Radą Pedagogiczną  i  Radą  Rodziców może podjąć decyzję o

     skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypa-

     dkach:

- zalegania  odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału działającego na terenie Dzielnicy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego,

- nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

- ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,

- nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień Statutu Przedszkola Nr 178 „Kolorowa Kraina”

 

10. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków dyrektor zobowiązany jest

     podjąć następujące działania:

- zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

- zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

- zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

- zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie

 

§ 12

 

 1.   Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowankowie w przedszkolu mają prawo do:

 

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie :

           - dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci,

           - organizowania zabaw i zajęć na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego,

           - zapewnienia bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

2)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

 

3)   życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu,

 

          4)  poszanowania i akceptacji jego osoby

             

 2.  Szczegółowe zasady realizacji praw dziecka określają §  dotyczące zadań i obowiązków  

       pracowników przedszkola.

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 14

 

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 

§ 15

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i rodziców.

 

2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 16

 

1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

- wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń,

 

- udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola

 

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 26 sierpnia 2013 roku

 

§ 17

 

1. Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

 

2.Traci moc prawną Uchwała 1/09  z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.